1. Jak zdobyć patent strzelecki?

Aby zdobyć patent strzelecki należy zapisać się do klubu strzeleckiego, brać udział w spotkaniach klubowych oraz zapoznać się z obsługą różnych jednostek i typów broni. Trzeba też zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą ustawy o broni i amunicji, a także na temat obrony koniecznej, przepisów sportów strzeleckich i strzelnic oraz budowy i obsługi broni – dlatego ważne jest samodzielna nauka w tym zakresie. Znajomość zasad obchodzenia się z bronią jest bardzo ważna!

Strzelać możesz nauczyć się na spotkaniach klubowych organizowanych w terminach wskazanych na stronie internetowej Stowarzyszenia. Udział w Spotkaniu klubowym kosztuje 80 zł (rozliczane w biurze klubu) + opłata za amunicję – według zużycia (rozliczana w biurze strzelnicy).  Każdy klubowicz posiada 30% zniżkę na amunicję!

Po trzech miesiącach (stażowego) uczestnictwa w klubie – możesz wystąpić z wnioskiem o nadanie patentu strzeleckiego, z którym będziesz mógł podejść do egzaminu na patent strzelecki (poprzez portal PZSS oraz w wersji „papierowej”). Co ważne – na wniosku należy uzyskać podpis Kierownika Klubu (obecny zarząd Klubu dostępny jest na stronie internetowej).

Musisz zdecydować, o jaką bron się starasz – czy jest to pistolet, karabin, czy strzelba. Następnie zapisz się na egzamin patentowy PZSS – na stronie internetowej, o szczegóły zapytaj w biurze klubu.

Zdaj egzamin teoretyczny (obowiązuje jeden egzamin na wszystkie rodzaje broni) i praktyczny (dla każdej broni oddzielne) – oba egzaminy zdajesz jednego dnia, w  tym samym miejscu. Na egzaminie zazwyczaj jest także lekarz, który wydaje stosowne orzeczenie. Potwierdzenie zdania egzaminu będą publikowane na portalu informacyjnym PZSS.

2. Licencja zawodnicza

Twój nowo zdobyty Patent jest przepustką do wystąpienia o nadanie licencji zawodniczej (poprzez portal PZSS oraz w wersji „papierowej”). Klub przekazuje wniosek do dalszego procedowania w WMZSS. Po nadaniu licencji zawodniczej przez PZSS – możesz pobrać wersję „papierową” z portalu PZSS, wersję „plastikową” otrzymasz w Klubie.

Licencję trzeba utrzymywać każdego roku – należy odbyć minimum 4 starty na broń wiodącą i po dwa na pozostałe rodzaje broni! Już w trakcie okresu stażowego możesz brać udział w zawodach organizowanych przez Klub. Przyda się to do wniosku o pozwolenie, ponieważ każdy start w zawodach będzie determinował liczbę sztuk broni, jaką możesz otrzymać w pozwoleniu – co oznacza, że jeśli startujesz w 10 różnych konkurencjach, będziesz mógł ubiegać się o pozwolenie na 10 sztuk broni itd.).

3. Pozwolenie na broń

Należy skompletować wszystkie dokumenty: patent, licencję zawodniczą, potwierdzenie startów w zawodach, badania psychologiczne i psychiatryczne, 2 fotografie o wym. 3×4 cm oraz dokument potwierdzający uiszczenie niezbędnej opłaty skarbowej.

W następnej kolejności trzeba wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, wskazując ilość broni.
Sprawa skierowana zostanie do komórki Policyjnej odpowiedniej dla Twojego Rejonu, a Dzielnicowy osobiście przeprowadzi tzw. wywiad środowiskowy zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.
Następnie Komendant Wojewódzki wyda pozwolenie na zakup broni do celów sportowych w ilości jaką uzna za stosowną na podstawie Twojej liczby startów w zawodach.
Po otrzymaniu listownej informacji, należy zgłosić się do właściwego WPA. Legitymację Posiadacza Broni odbierzesz dopiero przy zakupie pierwszej sztuki broni, która niezwłocznie zostanie wpisana do książeczki.

Uwaga

Stowarzyszenie współpracuje z kancelarią prawną HWW, która może w Twoim imieniu wystąpić o pozwolenie do właściwego Wojewódzkiej Komendy Policji – wówczas nawet nie musisz się tam udawać, wszystko zostanie załatwione za Ciebie. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z pomocy kancelarii lub będziesz miał pytania o kwestie prawne posiadania broni, napisz na ich adres e-mail kancelaria@hww.pl.

4. Zakup Broni

Choć nie ma takiego wymogu, (wymóg zachodzi w przypadku nabycia pierwszej jednostki broni) warto już wcześniej zakupić szafę/sejf zgodną z normami bezpieczeństwa – tzn. min. klasy S1 (PN:EN 14450).
·       Wydane „Zaświadczenia uprawniające do nabycia broni” potocznie zwane „Promesami” z reguły uprawniają do zakupu jednej sztuki broni ujętej na jednym formularzu. Promesy otrzymujemy w ilości posiadanego pozwolenia.
·       Promesę zostawiasz w sklepie lub u osoby prywatnej podczas zakupu jednostki broni (możesz zakupić wyłącznie taki rodzaj  broni, na który masz pozwolenie – analogicznie z amunicją – nie możesz zakupić amunicji w kalibrze broni, której nie posiadasz).
·       Po zakupie pierwszej sztuki broni następuje rutynowa kontrola Dzielnicowego, celem sprawdzenia warunków jej/ich przechowywania.
·       Zakup amunicji odbywa się na podstawie Legitymacji posiadacza broni, gdzie muszą znajdować się wpisy posiadanych sztuk, zgodne z rodzajem amunicji jaki zamierzasz nabyć.

5. Utrzymanie pozwolenia na broń

·     Aby utrzymać pozwolenie na broń, trzeba utrzymać licencję zawodniczą, która jest podstawą do posiadania pozwolenia – warto zapoznać się z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w tym zakresie.
·     Utrzymywanie licencji zawodniczej oznacza konieczność startu w zawodach (co opisano wyżej) oraz opłacania składek członkowskich w Klubie.

6. Ile kosztuje uzyskanie pozwolenie na broń do celów sportowych?

Poniżej zestawione zostały orientacyjne koszty przejścia całej procedury uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych, z uwzględnieniem przygotowania do egzaminu, niezbędnych startów i opłat administracyjnych:
·       Wpisowe do klubu PROELIA – 250 zł (wpisowe może się różnić w zależności od tego, czy mamy członkostwo w innym klubie),
·       Składka Klubowa PROELIA – 350 zł/rok (analogicznie jw.),
·       Szkolenia, kursy, koszt ogólny to ok. – od 500 zł do … (to zależy w głównej mierze od Ciebie),
·       Egzamin na patent strzelecki – 400 zł + 100 zł (lekarz),
·       Poprawka egzaminu na patent strzelecki to koszt 200 zł,
·       Badania lekarskie ok. 450 zł,
·       Licencja zawodnicza – 50 zł,
·       Wniosek o wydanie pozwolenia na broń (opłata administracyjna) – 242 zł,
·       Zaświadczenia uprawniające do nabycia broni (Promesy) – 17 zł/szt.,
·       Dopuszczenie do posiadania broni – 10 zł,
·       Sejf/kasa pancerna to koszt od ok. 400 zł dla broni krótkiej i od ok. 1200 zł dla broni długiej.

7. O stowarzyszeniu

W celu wyjaśnienia struktury działania Stowarzyszenia wskazujemy ramy prawne, w jakich działamy. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, utworzone jest na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) i działa na podstawie statutu Stowarzyszenia z 25 marca 2019 r.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)      wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
2)      promocja, organizacja rozwój i upowszechnianie strzelectwa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży,
3)      wspieranie i upowszechnianie działalności kolekcjonerskiej w zakresie broni palnej, a w szczególności zrzeszanie kolekcjonerów broni,
4)      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5)      ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)      prowadzenie klubu sportowego w dyscyplinie strzelectwo sportowe (P,K,S),
2)      organizowanie szkoleń w zakresie strzelectwa sportowego, imprez sportowych, zawodów sportowych, wyjazdów sportowych, prowadzenie kursów,
3)      prowadzenie klubu kolekcjonerskiego, organizowanie wystaw i wyjazdów kolekcjonerskich.
Stowarzyszenie współpracuje w ramach działalności z następującymi podmiotami:
·       Gun Sp. z o.o. i Gun Sp. z o.o. Sp.k. (operator strzelnicy),
·       Sportowe Imprezy Strzeleckie Sp. z o.o. (operator spotkań klubowych i zawodów),
·       Fundacja Klub Strzelecki Proelia (Fundacja działająca wspólnie z Stowarzyszeniem).
 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.