Patent strzelecki

Patent strzelecki

1. Jak zdobyć patent strzelecki?

Aby zdobyć patent strzelecki, należy:
– Zapisać się do klubu strzeleckiego i uczestniczyć w spotkaniach klubowych.

– Poznać obsługę różnych jednostek i typów broni oraz zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą ustawy o broni i amunicji, a przepisów sportów strzeleckich i strzelnic oraz budowy i obsługi broni .

– Uczestniczyć w spotkaniach klubowych, gdzie można poznać zasady zasady bezpieczeństwa oraz poprawnego posługiwania się bronią a także doskonalić umiejętności strzeleckie. Udział w spotkaniu kosztuje 80 zł plus opłata za zużytą amunicję. Każdy klubowicz posiada 30% zniżkę na amunicję!

– Po miesiącu uczestnictwa w klubie będziesz mógł podejść do egzaminu na patent strzelecki. Po jego zdaniu możesz wystąpić z wnioskiem o nadanie patentu strzeleckiego. Co ważne – na wniosku należy uzyskać podpis Kierownika Klubu.  

2. Jak wygląda egzamin na patent strzelecki?

1) Egzamin teoretyczny, który obejmuje:
– ustawa o broni i amunicji
– przepisy ISSF
– wzorowy regulamin strzelnic
– zasady bezpiecznego posługiwania się bronią

2) Egzamin praktyczny (składa się z oddzielnych części dla każdego rodzaju broni)
-Pistolet Grand Power K22: strzelanie z odległości 25 metrów.
-Karabin SUHL KK-150 lub Vostok CM-2: strzelanie z odległości 50 metrów w pozycji leżącej.
-Strzelba Mossberg Maverick 88: strzelanie z odległości 10 metrów do popperów. 

3. Licencja zawodnicza 

Nowo zdobyty patent strzelecki umożliwia wystąpienie o nadanie licencji zawodniczej poprzez portal PZSS. Klub przekazuje wniosek do dalszej procedury w WMZSS.

Licencję trzeba utrzymywać każdego roku! Licencję zawodniczą należy utrzymywać każdego roku poprzez odbycie minimum 4 startów na broń wiodącą, którą wybierzesz jako główną oraz po 2 starty na pozostałe rodzaje broni. Już podczas okresu stażowego można brać udział w zawodach organizowanych przez klub. Liczba startów w zawodach determinuje liczbę sztuk broni, jaką można otrzymać w pozwoleniu (do 10 sztuk broni nie trzeba startów, powyżej 10 szt broni trzeba mieć minimum 11 startów ( tj. 1 szt dodatkowa) 12 startów ( tj. 2 st dodatkowa) itd.)

4. Pozwolenie na broń

Należy skompletować dokumenty, takie jak patent, licencja zawodnicza, potwierdzenie startów w zawodach, badania psychologiczne i psychiatryczne, 2 fotografie oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej. Dodatkowo powyżej 10 sztuk broni, należy dołączyć potwierdzenie startu w zawodach.

Następnie należy wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, wskazując ilość broni.
Sprawa zostanie przekazana do komórki Policyjnej odpowiedniej dla Twojego Rejonu, gdzie Dzielnicowy przeprowadzi wywiad środowiskowy zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.
Komendant Wojewódzki wyda pozwolenie na posiadanie broni palnej do celów sportowych oraz promesy na zakup broni w ilości ustalonej na podstawie liczby Twoich startów w zawodach.
Po otrzymaniu listownej informacji, należy zgłosić się do właściwego WPA. Legitymację Posiadacza Broni odbierze się dopiero po zakupie pierwszej sztuki broni przy jej rejestracji.

5. Zakup Broni

Warto wcześniej zakupić szafę/sejf zgodny z normami bezpieczeństwa, min. klasy S1 (PN:EN 14450).

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, zwane „promesą”, stanowi kluczowy dokument legalizujący zakup określonego rodzaju broni oraz amunicji. Bez tego dokumentu żadna transakcja zakupu nie może być dokonana zgodnie z obowiązującym prawem.

Promesę zostawia się w sklepie lub u osoby prywatnej podczas zakupu jednostki broni. Można zakupić tylko broń, na którą ma się pozwolenie!

Po zakupie pierwszej sztuki broni następuje rutynowa kontrola Dzielnicowego w celu sprawdzenia warunków przechowywania broni.

Zakup amunicji odbywa się na podstawie Legitymacji Posiadacza Broni, gdzie muszą znajdować się wpisy posiadanych sztuk, zgodne z rodzajem amunicji, jaką zamierza się nabyć.

6. Utrzymanie pozwolenia na broń

Aby zachować pozwolenie na broń, konieczne jest utrzymanie licencji zawodniczej oraz opłacania składek członkowskich w klubie.
Należy również śledzić aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie.

7. Ile kosztuje uzyskanie pozwolenie na broń do celów sportowych?

Poniżej zestawione zostały orientacyjne koszty

-Wpisowe do klubu PROELIA: 250 zł
-Składka Klubowa PROELIA: 350 zł/rok
-Szkolenia, kursy: od 500 zł
-Egzamin na patent strzelecki: 400 zł + 100 zł (lekarz)
-Poprawka egzaminu na patent strzelecki: 200 zł
-Badania lekarskie: ok. 500zł -700 zł
-Licencja zawodnicza: 50 zł
-Opłata administracyjna za wniosek o wydanie pozwolenia na broń: 242 zł
-Zaświadczenia uprawniające do nabycia broni (Promesy): 17 zł/szt.
-Dopuszczenie do posiadania broni: 10 zł
-Sejf/kasa pancerna: od ok. 1000 – 3000zł

8. O stowarzyszeniu

W celu wyjaśnienia struktury działania Stowarzyszenia wskazujemy ramy prawne, w jakich działamy. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, utworzone jest na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) i działa na podstawie statutu Stowarzyszenia z 25 marca 2019 r.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
2)promocja, organizacja rozwój i upowszechnianie strzelectwa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży,
3)wspieranie i upowszechnianie działalności kolekcjonerskiej w zakresie broni palnej, a w szczególności zrzeszanie kolekcjonerów broni,
4)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5)ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)prowadzenie klubu sportowego w dyscyplinie strzelectwo sportowe (P,K,S),
2)organizowanie szkoleń w zakresie strzelectwa sportowego, imprez sportowych, zawodów sportowych, wyjazdów sportowych, prowadzenie kursów,
3)prowadzenie klubu kolekcjonerskiego, organizowanie wystaw i wyjazdów kolekcjonerskich.
Stowarzyszenie współpracuje w ramach działalności z następującymi podmiotami:
·Gun Sp. z o.o. i Gun Sp. z o.o. Sp.k. (operator strzelnicy),
·Sportowe Imprezy Strzeleckie Sp. z o.o. (operator spotkań klubowych i zawodów),
·Fundacja Klub Strzelecki Proelia (Fundacja działająca wspólnie z Stowarzyszeniem).
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.