Patent strzelecki

Patent strzelecki

1. Jak zdobyć patent strzelecki?

Aby zdobyć patent strzelecki, należy:
– Zapisać się do klubu strzeleckiego i uczestniczyć w spotkaniach klubowych.

– Poznać obsługę różnych jednostek i typów broni oraz zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą ustawy o broni i amunicji, a także na temat obrony koniecznej, przepisów sportów strzeleckich i strzelnic oraz budowy i obsługi broni .

– Uczestniczyć w spotkaniach klubowych, gdzie można poznać zasady bezpieczeństwa oraz poprawnego posługiwania się bronią, a także doskonalić umiejętności strzeleckie. Udział w spotkaniu kosztuje 80 zł plus opłata za zużytą amunicję. Każdy klubowicz posiada 30% zniżkę na amunicję!

– Po miesiącu uczestnictwa w klubie będziesz mógł podejść do egzaminu na patent strzelecki. Po jego zdaniu możesz wystąpić z wnioskiem o nadanie patentu strzeleckiego. Co ważne – na wniosku należy uzyskać podpis Kierownika Klubu.

2. Jak wygląda egzamin na patent strzelecki?

1) Egzamin teoretyczny, który obejmuje:
– ustawa o broni i amunicji
– przepisy ISSF
– wzorowy regulamin strzelnic
– zasady bezpiecznego posługiwania się bronią

2) Egzamin praktyczny (składa się z oddzielnych części dla każdego rodzaju bron)
-Pistolet Grand Power K22 : strzelanie z odległości 25 metrów.
-Karabin SUHL KK-150 lub Vostok CM-2: strzelanie z odległości 50 metrów w pozycji leżącej.
-Strzelba Mossberg Maverick 88: strzelanie z odległości 10 metrów do popperów. 

3. Licencja zawodnicza 

Nowo zdobyty patent strzelecki umożliwia wystąpienie o nadanie licencji zawodniczej poprzez portal PZSS lub w formie papierowej. Klub przekazuje wniosek do dalszej procedury w WMZSS.

Licencję trzeba utrzymywać każdego roku! Licencję zawodniczą należy utrzymywać każdego roku poprzez odbycie minimum 4 startów dla broni, którą wybierzesz jako główną oraz po 2 starty na pozostałe rodzaje broni. Już podczas okresu stażowego można brać udział w zawodach organizowanych przez klub. Liczba startów w zawodach determinuje liczbę sztuk broni, jaką można otrzymać w pozwoleniu. Na przykład, startując w 10 konkurencjach, można ubiegać się o pozwolenie na 10 sztuk broni.

4. Pozwolenie na broń

Należy skompletować dokumenty, takie jak patent, licencja zawodnicza, potwierdzenie startów w zawodach, badania psychologiczne i psychiatryczne, 2 fotografie oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Następnie należy wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, wskazując ilość broni.
Sprawa zostanie przekazana do komórki Policyjnej odpowiedniej dla Twojego Rejonu, gdzie Dzielnicowy przeprowadzi wywiad środowiskowy zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.
Komendant Wojewódzki wyda pozwolenie na posiadanie broi palnej do celów sportowych oraz promesy na zakup broni w ilości ustalonej na podstawie liczby Twoich startów w zawodach.
Po otrzymaniu listownej informacji, należy zgłosić się do właściwego WPA. Legitymację Posiadacza Broni odbierze się dopiero po zakupie pierwszej sztuki broni przy jej rejestracji.

5. Zakup Broni

Choć nie jest to wymóg, warto wcześniej zakupić szafę/sejf zgodny z normami bezpieczeństwa, min. klasy S1 (PN:EN 14450).

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, zwane „promesą”, stanowi kluczowy dokument legalizujący zakup określonego rodzaju broni oraz amunicji. Bez tego dokumentu żadna transakcja zakupu nie może być dokonana zgodnie z obowiązującym prawem.

Promesę zostawia się w sklepie lub u osoby prywatnej podczas zakupu jednostki broni. Można zakupić tylko broń, na którą ma się pozwolenie!

Po zakupie pierwszej sztuki broni następuje rutynowa kontrola Dzielnicowego w celu sprawdzenia warunków przechowywania broni.

Zakup amunicji odbywa się na podstawie Legitymacji Posiadacza Broni, gdzie muszą znajdować się wpisy posiadanych sztuk, zgodne z rodzajem amunicji, jaką zamierza się nabyć.

6. Utrzymanie pozwolenia na broń

Aby zachować pozwolenie na broń, konieczne jest utrzymanie licencji zawodniczej oraz opłacania składek członkowskich w klubie.
Należy również śledzić aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie.

7. Ile kosztuje uzyskanie pozwolenie na broń do celów sportowych?

Poniżej zestawione zostały orientacyjne koszty

-Wpisowe do klubu PROELIA: 250 zł
-Składka Klubowa PROELIA: 350 zł/rok
-Szkolenia, kursy: od 500 zł
-Egzamin na patent strzelecki: 400 zł + 100 zł (lekarz)
-Poprawka egzaminu na patent strzelecki: 200 zł
-Badania lekarskie: ok. 500zł -700 zł
-Licencja zawodnicza: 50 zł
-Opłata administracyjna za wniosek o wydanie pozwolenia na broń: 242 zł
-Zaświadczenia uprawniające do nabycia broni (Promesy): 17 zł/szt.
-Dopuszczenie do posiadania broni: 10 zł
-Sejf/kasa pancerna: od ok. 1000 – 3000zł

8. O stowarzyszeniu

W celu wyjaśnienia struktury działania Stowarzyszenia wskazujemy ramy prawne, w jakich działamy. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, utworzone jest na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) i działa na podstawie statutu Stowarzyszenia z 25 marca 2019 r.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
2)promocja, organizacja rozwój i upowszechnianie strzelectwa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży,
3)wspieranie i upowszechnianie działalności kolekcjonerskiej w zakresie broni palnej, a w szczególności zrzeszanie kolekcjonerów broni,
4)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5)ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)prowadzenie klubu sportowego w dyscyplinie strzelectwo sportowe (P,K,S),
2)organizowanie szkoleń w zakresie strzelectwa sportowego, imprez sportowych, zawodów sportowych, wyjazdów sportowych, prowadzenie kursów,
3)prowadzenie klubu kolekcjonerskiego, organizowanie wystaw i wyjazdów kolekcjonerskich.
Stowarzyszenie współpracuje w ramach działalności z następującymi podmiotami:
·Gun Sp. z o.o. i Gun Sp. z o.o. Sp.k. (operator strzelnicy),
·Sportowe Imprezy Strzeleckie Sp. z o.o. (operator spotkań klubowych i zawodów),
·Fundacja Klub Strzelecki Proelia (Fundacja działająca wspólnie z Stowarzyszeniem).
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.